Regulament Tombolă

Câștigătorii tombolei Garmin de anul acesta, care vor bucura de cele două premii, sunt:

Felicitări!
Sperăm ca premiile să vă îmbunătățească antrenamentele pentru a 12-a ediție a Maratonului Olteniei!
Abia așteptăm să ne vedem la linia de start, în cursele pentru natură!

SECȚIUNEA 1.
ORGANIZATORUL TOMBOLEI

1.1 Organizatorul acestei tombolei (numită în cele ce urmează „Tombolă”) sunt Asociația Clubul Sportiv Smart Atletic, cu sediul în Bucureşti, Str. Hagi Maria Moscu, nr 1, sector 1, CUI 30822917, nr. Registrul special al Asociaţiilor: 112/26.06.2012, reprezentată prin Vlad-Constantin Stoica, în calitate de Preşedinte, numiți în cele ce urmează “Organizatori”.

1.2 Tombola este organizată pentru participanții competiției Maratonul Olteniei, care respectă condițiile din secțiunea 4.

1.3 Câștigătorii premiilor vor fi desemnați conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți Participanții.

1.4 Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.maratonulolteniei.ro.

SECȚIUNEA 2.
LOCUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

2.1 Tombola este organizată și se va desfășura pe pagina oficială a Maratonul Olteniei: www.maratonulolteniei.ro

SECȚIUNEA 3.
PERIOADA DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

3.1 Campania se desfăşoară în perioada 30 mai 2024, ora 00:00 – 10 iunie 2024, ora 23:59.

3.2 Tragerile la sorți vor avea loc în maxim 5 zile de la închiderea fiecărei campanii. Iar câştigătorii vor avea maxim 2 săptămâni pentru revendicarea premiului de la data anunţării câştigătorului.

SECȚIUNEA 4.
DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 La această Tombolă participă toate persoanele fizice care se înscriu la competiția Maratonul Olteniei, ediția 2024, care finalizează prin plată înscrierea la eveniment până la data de 10 iunie 2024, ora 23:59, și care sunt urmaritori ai paginilor de Facebook Maratonul Olteniei (www.facebook.com/MaratonulOlteniei) și Instagram Evryo (EVRYO (@evryogroup) • Instagram photos and videos).

4.2 Participarea la Tombolă implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament.

4.3 La Tombolă nu pot participa și nu vor primi niciun premiu persoane care fac parte din următoarele categorii:

  • angajați ai Organizatorilor sau persoane care fac parte din echipa de organizare a evenimentului Maraton Olteniei;
  • angajați sau persoane înscrise gratuit de partenerii evenimentului;
  • persoane care nu efectuează înscrierea și plata taxei de înscriere în perioada concursului;
  • soţul/soţia sau rudele de gradul I ale acestora (părinţi, copii).

4.4 Organizatorii își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul.

SECȚIUNEA 5.
MECANISMUL TOMBOLEI

5.1 Persoanele care respectă condițiile din secțiunea 4 vor fi automat înscrise în Tombolă pentru câștigarea unuia dintre premiile oferite.

5.2 Alegerea câștigătorilor va fi făcută folosind serviciile dedicate din Random.org. La extragere se vor selecta încă 3 rezerve pentru fiecare câştigător.

5.3. Câștigătorii vor fi anunțați prin publicarea pe website-ul oficial al competiție după validare. Pentru validarea lor ca și câștigători trebui să trimită un printscreen prin care să dovedească că au dat like la paginile de Facebook și Instagram menționate la secțiunea 4.

5.4. Orice eroare în datele furnizate de către Participanți (inclusiv de Participanții declarații câștigători) nu atrage răspunderea Organizatorilor. Pe cale de consecință, Organizatorii nu au niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării în condiții normale a premiului.

5.5 În situația descoperirii de către Organizatori că înscrierile la Tombolă care nu se încadrează în Regulament, care sunt necorespunzătoare uzanțelor sau sunt contrare prevederilor prezentului Regulament, se va proceda după cum urmează:

  1. a) dacă fapta este descoperită anterior acordării premiului, atunci Organizatorii au dreptul să elimine persoana care a săvârșit fraudă din cadrul Participanților;
  2. b) dacă fapta este descoperită ulterior acordării premiului, Organizatorii sunt în drept să solicite persoanei care a săvârșit fraudă, returnarea premiului.

SECȚIUNEA 6.
PREMIILE TOMBOLEI

6.1 În cadrul Tombolei vor fi acordate următoarele premii prin tragere la sorți:

  1. 1 premiu x GARMIN EDGE 540 pentru concurenţii de la probele de MTB
  2. 1 premiu x GARMIN FORERUNNER 255 pentru concurenţii de la probele de TRAIL

6.2 Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii. În cazul refuzului unui potențial câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, refuză premiul expres și neechivoc sau manifestă o atitudine similară) sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

6.3 În cazul unui refuz al premiului din partea câștigătorului, premiul refuzat va fi oferit unui alt participant la Tombolă, printr-o nouă tragere la sorți din numere de concurs necâștigătoare.

6.4 Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul acestui concurs sau schimbarea parametrilor acestora.

6.5 Câștigătorul nu poate să cedeze drepturile asupra premiului unei alte persoane.

SECȚIUNEA 5.
CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

7.1 Prin participarea la Tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor acestui Regulament.

7.2 În scopul organizării acestei Tombole, respectiv executării obligațiilor și exercitării drepturilor pe care le are Organizatorul, îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin și a intereselor sale legitime, ACS Smart Atletic Team prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților (denumiți în cele ce urmează „Persoane vizate”), acționând în calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fără a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

7.3. Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate la pct. 7.2 sunt: numele, prenumele și CNP-ul . Numele va fi colectat în scopul participării la Tombolă, restul datelor vor fi colectate doar în cazul câștigătorilor pentru care Operatorul este obligat la reținerea și virarea impozitului din premii, dacă este cazul. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Tombole nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorii trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare sau persoanelor împuternicite de Organizatori implicate în organizarea prezentei Tombole.

7.4. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesară organizării Tombolei, precum și ulterior în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care incumbă Organizatorului inclusiv obligațiilor în materie fiscală și în materia arhivării.

7.5. Persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și în fața instanței. Persoana vizată poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise,datate și semnate, la sediul ACS Smart Atletic Team din București, Str. Hagi Maria Moscu nr. 1 sau prin e-mail: vlad.stoica@smartatletic.ro

7.6. Prin participarea la Tombolă, Participanții confirmă că au primit informații privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Organizatori, astfel cum sunt prevăzute în prezentul document.

7.7 Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele vizate își exprimă acordul expres și neechivoc, că datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea înscrierii, validării și atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții  (în cazul premiilor impozabile).

SECȚIUNEA 8.
FORȚA MAJORĂ

8.1 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizatori, a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

8.2 Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Tombolei, Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorii, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice Participanților la Tombola existentă,  în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 9.
ÎNCETAREA TOMBOLEI

9.1. Prezenta Tombola poate înceta:

– prin ajungerea la termen a perioadei desfășurării Tombolei;

– în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul Organizatorilor, din motive independente de voința acestora, de a continua prezenta Tombolă.

9.2. Situațiilor avute în vedere la alin. 9.1. le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.

9.3. În situațiile avute în vedere la alin. 9.1. și 9.2., Organizatorii nu mai sunt ținuți de nicio obligație către Participanții la Tombolă, după cum nu sunt ținuți la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

SECȚIUNEA 10.
LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

10.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la prezenta Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

10.2. Legea aplicabilă este legea română.

SECȚIUNEA 11.
DISPOZIȚII FINALE

11.1. Acordarea premiului reprezintă principala obligație a organizatorului.

Validarea și modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al organizatorilor. Odată cu primirea premiului, participantul câștigător declară în mod liber și neechivoc că nu are nici un fel de pretenții, de nicio natură și nu va avea nici în viitor, față de organizatori, exceptând clauzele și condițiile de intrare în posesie a premiului câștigat.

Toți participanții la Tombolă acceptă să se conformeze acestui regulament și sunt de acord cu fotografierea în momentul înmânării premiului în vederea promovării materialelor ce au legătură exclusive cu aceasta.