Regulament Tombolă

Descarcă aplicația

Listă câștigători

  • Garmin Fenix 6 PRO – David Ciornei
  • Garmin Forerunner 935 –  Cristina Ramona Ghiurau
  • Garmin Forerunner 45 – Dragos Dutulescu
  • Garmin Forerunner 935 – Vlad Botis
  • Garmin Forerunner 45 – Pintilii Vasile Valentin
  • Garmin Forerunner 935 – Roxana Comanescu
  • Garmin Forerunner 45 – Dan Gavrila
  • Garmin Forerunner 935 – Mihaela Dumitriu
  • Garmin Forerunner 45 – Ion Dumitrascu
  • Garmin Forerunner 55 – Bogdan Cioltea 

 

SECȚIUNEA 1.
ORGANIZATORUL TOMBOLEI.

1.1 Organizatorii acestei tombolei (numită în cele ce urmează „Tombolă”) sunt ACS Smart Atletic Team, cu sediul în Bucureşti, Str. Hagi Maria Moscu, nr 1, sector 1, CUI 30822917, nr. Registrul special al Asociaţiilor: 112/26.06.2012, reprezentată prin Vlad-Constantin Stoica, în calitate de Preşedinte, numiți în cele ce urmează “Organizatori”.

1.2 Tombola este organizată pentru participanții competiției Maratonul Olteniei – cursele virtuale, care respectă condițiile din secțiunea 4.

1.3 Câștigătorii premiilor vor fi desemnați conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți Participanții

1.4 Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.maratonulolteniei.ro.

SECTIUNEA 2.
LOCUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

2.1 Tombola este organizată și se va desfășura pe pagina oficială a Maratonul Olteniei: www.maratonulolteniei.ro

SECTIUNEA 3.
PERIOADA DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

3.1 Tombola va fi organizată în perioada
10 august 2021, ora 0:00 – 3 septembrie 2021, ora 23:59

3.2 Tragerea
la sorți va avea loc pe 2 septembrie 2021,
iar câștigătorii vor avea termen
până pe 19 septembrie să revendice premiile trimițând informațiile necesare
pentru expedierea premiului.

SECȚIUNEA 4.
DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 La această
Tombolă pot participa toate persoanele fizice, care sunt participanți la
competiția Maratonul
Olteniei – cursele virtuale și ca
re vor încărca rezultatele valide
pentru proba la care s-au înscris, conform regulamentului competiției.

 

4.2 Participarea la Tombolă implică
cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament.

4.3 La Tombolă nu
pot participa și nu vor primi niciun premiu persoane care fac parte din
următoarele categorii:


angajați ai Organizatorilor sau
persoane care fac parte din echipa de organizare a evenimentului Maraton
Olteniei;


soţul/soţia sau rudele de gradul I
ale acestora (părinţi, copii);

4.4 Organizatorii își rezervă dreptul de a
anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul.

SECȚIUNEA 5.
MECANISMUL TOMBOLEI

5.1 Persoanele care respectă condițiile din secțiunea
4 vor fi automat înscrise în Tombolă pentru câștigarea unuia dintre premiile
oferite.

5.2 Alegerea câștigătorilor va fi făcută
folosind serviciile dedicate din Random.org.

5.3. Câștigătorii vor
fi anuntați prin email precum și prin publicarea pe website-ul oficial al
competiției.

5.4. Orice eroare în
datele furnizate de către Participanți (inclusiv de Participanții declarații
câștigători) nu atrage răspunderea Organizatorilor. Pe cale de consecință,
Organizatorii nu au niciun fel de obligație în cazul furnizării de către
Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării în
condiții normale a premiului.

5.5 În situația
descoperirii de către Organizatori că înscrierile la Tombolă care nu se
încadrează în Regulament, care sunt necorespunzătoare uzanțelor sau sunt
contrare prevederilor prezentului Regulament, se va proceda după cum urmează:

a) dacă fapta este
descoperită anterior acordării premiului, atunci Organizatorii au dreptul să
elimine persoana care a săvârșit frauda din cadrul Participanților;

b) dacă fapta este
descoperită ulterior acordării premiului, Organizatorii sunt în drept să
solicite persoanei care a săvârșit frauda, returnarea premiului.

SECȚIUNEA 6.
PREMIILE TOMBOLEI

6.1 În cadrul Tombolei vor fi
acordate următoarele premii prin tragere la sorți:

a)
Pentru toți participanții la competițiile virtuale:
1 buc. Ceas Garmin Fenix 6 PRO

b)
Pentru participanții la MTB 33 km – cursa virtuală:
1 buc. Ceas Garmin Forerunner 935 + 1 buc. Ceas Garmin
Forerunner 45

c)
Pentru participanții la MTB 22 km – cursa virtuală:
1 buc. Ceas Garmin Forerunner 935 + 1 buc. Ceas Garmin
Forerunner 45

d)
Pentru participanții la TRAIL 22 km – cursa virtuală:
1 buc. Ceas Garmin Forerunner 935 + 1 buc. Ceas Garmin
Forerunner 45

e)
Pentru participanții la TRAIL 12 km – cursa virtuală:
1 buc. Ceas Garmin Forerunner 935 + 1 buc. Ceas Garmin Forerunner 45

f)
Pentru participanții la
cursele în scaune rulante:

1
buc. Ceas Garmin Forerunner 55

 

 

6.2 Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii. În cazul
refuzului unui potențial câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui
câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia
premiului, refuză premiul expres și neechivoc sau manifestă o atitudine
similară) sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului
Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

6.3 În cazul unui refuz al premiului din partea câștigătorului, premiul
refuzat va fi oferit unui alt participant la Tombolă, printr-o nouă tragere la
sorți din numere de concurs necâștigătoare.

6.4 Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în
cadrul acestui concurs sau schimbarea parametrilor acestora.

6.5 Câștigătorul nu poate să cedeze drepturile asupra premiului unei alte
persoane.

SECȚIUNEA 7.
CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

7.1 Prin participarea la Tombolă,
participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor și condițiilor acestui Regulament.

7.2 În scopul organizării acestei Tombole,
respectiv executării obligațiilor și exercitării drepturilor pe care le are
Organizatorul, îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin și a intereselor
sale legitime, ACS Smart Atletic Team prelucrează datele cu caracter personal
ale Participanților (denumiți în cele ce urmează „Persoane vizate”), acționând
în calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor
legale, cum ar fi, dar fără a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

7.3. Datele cu caracter personal prelucrate în
scopurile menționate la pct. 7.2 sunt: numele, prenumele și CNP-ul . Numele va
fi colectat în scopul participării la Tombolă, restul datelor vor fi colectate
doar în cazul câștigătorilor pentru care Operatorul este obligat la reținerea
și virarea impozitului din premii, dacă este cazul. Datele cu caracter personal
colectate în cadrul acestei Tombole nu vor fi dezvăluite către terți, cu
excepția cazurilor în care Organizatorii trebuie să respecte obligațiile impuse
de legislația în vigoare sau persoanelor împuternicite de Organizatori implicate
în organizarea prezentei Tombole.

7.4. Datele cu caracter personal ale
Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesară organizării Tombolei,
precum și ulterior în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care incumbă
Organizatorului inclusiv obligațiilor în materie fiscală și în materia
arhivării.

7.5. Persoana vizată beneficiază de
următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la
rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la
restricționarea prelucrării, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi subiectul
unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul
de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal și în fața instanței. Persoana vizată poate exercita
aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise,datate și semnate, la
sediul ACS Smart Atletic Team din București, Str. Hagi Maria Moscu nr. 1 sau
prin e-mail: vlad.stoica@smartatletic.ro

7.6. Prin participarea la Tombolă,
Participanții confirmă că au primit informații privind prelucrarea datelor lor
cu caracter personal de către Organizatori, astfel cum sunt prevăzute în
prezentul document.

7.7 Prin comunicarea datelor cu caracter
personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele
vizate își exprimă acordul expres și neechivoc, că datele lor cu caracter
personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea înscrierii,
validării și atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale
organizatorilor de promoții  (în cazul
premiilor impozabile).

SECȚIUNEA 8.
FORTA MAJORA

8.1 Forța majoră înseamnă orice eveniment care
nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizatori, a cărui
apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini
obligațiile asumate prin Regulament.

8.2 Dacă o situație de forță majoră împiedică
sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea
Tombolei, Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea
obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată
sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorii, dacă invocă forță
majoră, este obligat să comunice Participanților la Tombola existentă,  în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția
cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA  9
ÎNCETAREA TOMBOLEI

9.1. Prezenta Tombola
poate înceta:

– prin ajungerea la
termen a perioadei desfășurării Tombolei;

– în cazul producerii
unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul Organizatorilor,
din motive independente de voința acestora, de a continua prezenta Tombolă.

9.2. Situațiilor avute
în vedere la alin. 9.1. le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere
publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.

9.3. În situațiile
avute în vedere la alin. 9.1. și 9.2., Organizatorii nu mai sunt ținuți de
nicio obligație către Participanții la Tombolă, după cum nu sunt ținuți la
întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele
asemenea.

SECȚIUNEA 10
LITIGII și legea aplicabilă

10.1. Eventualele
litigii apărute între Organizatori și participanții la prezenta Tombolă se vor
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă,
litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

10.2. Legea aplicabilă
este legea română.

SECȚIUNEA 11
DISPOZIȚII FINALE

11.1. Acordarea premiului reprezintă principala obligație a organizatorului.

Validarea și modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al organizatorilor. Odată cu primirea premiului, participantul câștigător declară în mod liber și neechivoc că nu are nici un fel de pretenții, de nicio natură și nu va avea nici în viitor, față de organizatori, exceptând clauzele și condițiile de intrare în posesie a premiului câștigat.

Toți participanții la Tombolă acceptă să se conformeze acestui regulament și sunt de acord cu fotografierea în momentul înmânării premiului în vederea promovării materialelor ce au legătură exclusive cu aceasta.