Împreună dăruim #energiepentrubine

Tombolă

Descarcă aplicația

SECȚIUNEA 1.
ORGANIZATORUL TOMBOLEI.

1.1 Organizatorii acestei tombolei (numita în cele ce urmează „Tombolă”) sunt ACS Smart Atletic Team, cu sediul în Bucureşti, Str. Hagi Maria Moscu, nr 1, sector 1, CUI 30822917, nr Registrul special al Asociaţiilor: 112/26.06.2012, reprezentată prin Vlad-Constantin Stoica, în calitate de Preşedinte, numiți în cele ce urmează “Organizatori”.

1.2 Tombola este organizată pentru participanții competiției Maratonul Olteniei care respectă condițiile din secțiunea 4.

1.3 Câștigătorii premiilor vor fi desemnați conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți Participanții

1.4 Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.maratonulolteniei.ro.

SECTIUNEA 2.
LOCUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

2.1 Tombola este organizată și se va desfășura pe pagina oficială a Maratonul Olteniei: www.maratonulolteniei.ro

SECTIUNEA 3.
PERIOADA DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

3.1 Tombola va fi organizată în perioada 18 august 2020, ora 0:00 – 5 septembrie 2020, ora 23:59

SECȚIUNEA 4.
DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 La aceasta Tombola pot participa toate persoanele fizice, ce sunt fie:

 • participanți la competiția Maraton Olteniei și care vor încărca rezultatele valide pentru proba la care s-au înscris conform regulamentului competiției.
 • donatori pe paginile de fundraising din platforma Galantom deschise de participanții la Maratonul Olteniei

4.2 Participarea la Tombolă implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament.

4.3 La Tombolă nu pot participa și nu vor primi niciun premiu persoane care fac parte din următoarele categorii:

 • angajați ai Organizatorilor sau persoane care fac parte din echipa de organizare a evenimentului Maraton Olteniei;
 • soţul/soţia sau rudele de gradul I ale acestora (părinţi, copii);

4.4 Organizatorii își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul.

SECȚIUNEA 5.
MECANISMUL TOMBOLEI

5.1 Persoanele care respectă condițiile din secțiunea 4 vor fi automat înscrise în Tombola pentru castigarea unuia dintre premiile oferite.

5.2 Alegerea câștigătorilor va fi făcută folosind serviciile dedicate din Random.org.

5.3. Castigatorii vor fi anuntati prin email precum și prin publicarea castigatorilor pe site-ul oficial al competiției.

5.4. Orice eroare în datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantii declarații castigatori) nu atrage răspunderea Organizatorilor. Pe cale de consecință, Organizatorii nu au niciun fel de obligație în cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii în condiții normale a premiului.

5.5 În situația descoperirii de către Organizatori ca înscrierile la Tombolă care nu se încadrează în Regulament, care sunt necorespunzătoare uzanțelor sau sunt contrare prevederilor prezentului Regulament, se va proceda după cum urmează:

 1. a) dacă fapta este descoperită anterior acordarii premiului, atunci Organizatorii au dreptul sa elimine persoana care a săvârșit fraudă din cadrul Participanților;
 2. b) dacă fapta este descoperită ulterior acordarii premiului, Organizatorii sunt în drept să solicite persoanei care a savarsit fraudă returnarea premiului.

SECȚIUNEA 6.
PREMIILE TOMBOLEI

6.1 În cadrul Tombolei vor fi acordate următoarele premii:

 1. Pentru participanții la competiție:
  • 3 x Garmin – Forerunner 45 – black
  • 2 x Garmin – Forerunner 245 – slate
  • 1 x Garmin – Forerunner 945 – black
  • 1 x Garmin – Fenix 6 Pro Solar – Mineral Blue with Whitestone Band
  • 3 x Garmin – Instinct – Graphite
  • 1 x Garmin – Instinct Solar – Tactical Edition – Moss
 2. Pentru donatorii de pe platforma Galantom:
  • 10 kituri produse Gold Nutrition

Valoarea totala a premiilor este de 17,399.99 Lei (TVA inclus).

6.2 Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii. În cazul refuzului unui potențial câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, refuză premiul expres și neechivoc sau manifestă o atitudine similară) sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

6.3 În cazul unui refuz al premiului din partea câștigătorului, premiul refuzat va fi oferit unui alt participant la Tombolă, printr-o nouă tragere la sorți din numere de concurs necâștigătoare.

6.4 Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul acestui concurs sau schimbarea parametrilor acestora.

6.5 Câștigătorul nu poate să cedeze drepturile asupra premiului unei alte persoane.

SECȚIUNEA 7.
CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

7.1 Prin participarea la Tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor acestui Regulament.

7.2 În scopul organizarii acestei Tombole, respectiv executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime, ACS Smart Atletic Team prelucrează datele cu caracter personal ale Participantilor (denumiți în cele ce urmează „Persoane vizate”), acționând în calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

7.3. Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 7.2 sunt: numele, prenumele, si CNP-ul . Numele va fi colectat in scopul participari la Tombola, restul datelor vor fi colectate doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, daca este cazul. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Tombole nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau persoanelor imputernicite de Organizatori implicate in organizarea prezentei Tombole.

7.4. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Tombolei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

7.5. Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si in fata instantei. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise,datate și semnate, la sediul ACS Smart Atletic Team din Bucuresti, Str Hagi Maria Moscu nr 1 sau prin E-mail: vlad.stoica@smartatletic.ro

7.6. Prin participarea la Tombola, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Organizatori, astfel cum sunt prevăzute în prezentul document.

7.7 Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele vizate își exprimă acordul expres și neechivoc, că datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea înscrierii, validării și atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții  (în cazul premiilor impozabile).

SECȚIUNEA 8.
FORTA MAJORA

8.1 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizatori, a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-ți îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

8.2 Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Tombolei, Organizatorii vor fi exonerati de răspunderea privind îndeplinierea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorii, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice Participanților la Tombola existentă acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forta majora.

SECȚIUNEA  9
ÎNCETAREA TOMBOLEI

9.1. Prezenta Tombola poate înceta:

– prin ajungerea la termen a perioadei desfășurării Tombolei ;

– în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul Organizatorilor, din motive independente de voința acestora, de a continua prezenta Tombolă.

9.2. Situațiilor avute în vedere la alin. 9.1. le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.

9.3. În situațiile avute în vedere la alin. 9.1. și 9.2., Organizatorii nu mai sunt ținuti de nicio obligație către Participanții la Tombolă, după cum nu sunt ținuti la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

SECȚIUNEA 10
LITIGII și legea aplicabilă

10.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la prezenta Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

10.2. Legea aplicabilă este legea română.

SECȚIUNEA 11
DISPOZIȚII FINALE

11.1. Acordarea premiului reprezintă principala obligație a organizatorului.

Validarea și modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al organizatorilor. Odată cu primirea premiului, participantul câștigator declară în mod liber și neechivoc că nu are nici un fel de pretenții, de nicio natura și nu va avea nici în viitor, față de organizatori, exceptând clauzele și condițiile de intrare în posesie a premiului câștigat.

Toți participanții la Tombolă acceptă să se conformeze acestui regulament și sunt de acord cu fotografierea în momentul înmânării premiului în vederea promovării materialelor ce au legatură exclusive cu acesata.